POZNAJ DOSTAWKI POLECANE PRZEZ PANIĄ GADŻET

s

REGULAMIN

sklepu internetowego dostawka.com.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem – www.dostawka.com.pl

Sprzedającym jest Olga Szczepaniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DOSTAWKA Olga Szczepaniak

z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Wyspiańskiego 16, 98 – 200 Sieradz, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8272172558, REGON 365671987.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

 • pod numerem telefonów: +48 507 808 527 (koszt połączenia za minutę według stawki danego operatora)

 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@dostawka.com.pl

 • osobiście w siedzibie Sprzedającego

 

§ 1

[Definicje]

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Sklep internetowy dostawka.com.pl ­– zorganizowana struktura informatyczna zamieszczona pod adresem www.dostawka.com.pl, służąca do zawierania drogą elektroniczną Umów sprzedaży.

 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego dostawka.com.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Sprzedający – DOSTAWKA Olga Szczepaniak z siedzibą w Sieradzu świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego dostawka.com.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 6. Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie internetowym dostawka.com.pl, której dotyczy Umowa sprzedaży.

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem Sklepu internetowego dostawka.com.pl.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

 9. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§ 2

[Postanowienia Ogólne]

 1. Dokonując zakupów w Sklepie internetowym dostawka.com.pl, Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym dostawka.com.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego dostawka.com.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. system operacyjny: Windows, Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

  2. dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

  3. karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768

  4. łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysyłania informacji

  5. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE8, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż Firefox 22, Google Chrome w wersji nie starszej niż Chrome 28; obsługująca Javascript nie starszy niż 1.5

  6. sterowanie: klawiatura, mysz, ekran dotykowy.

 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Kupującego.

 5. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych dostawka.com.pl przysługują Sprzedającemu. Sprzedający nie wyraża zgody na ich wykorzystywanie bez jego wyraźnej zgody.

 

§ 3

[Procedura składania zamówień]

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym dostawka.com.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (z wyjątkiem przerw konserwacyjnych).

 2. Do składania Zamówień, niezbędne jest posiadanie aktywnej poczty elektronicznej.

 3. Warunkiem realizacji Zamówienia, oprócz akceptacji Regulaminu, jest wypełnienie formularza zamówienia poprzez podanie prawidłowych danych kontaktowych, w tym dokładnego adresu wysyłki oraz numer telefonu i adres e-mail w Formularzu zamówienia.

 4. Jeżeli dane, o których mowa w ust. 3 są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 5. Jeżeli dane Kupującego podane podczas wypełniania formularza zamówienia ulegną zmianie, Kupujący jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji.

 6. Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe i pełne informacje podczas wypełniania formularza Zamówienia, podawanie treści o charakterze bezprawnym jest niedozwolone.

 7. W przypadku Zamówienia jednorazowego należy poprawnie wypełnić Formularz zamówienia oraz zaakceptować zawarte w nim warunki i koszty dostawy.

 8. W przypadku podania adresu firmowego przy wypełnianiu formularza zamówienia, należy dodatkowo wskazać nazwę firmy.

 

§ 4

[Procedura zawarcia umowy sprzedaży]

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje po uprzednim wypełnieniu formularza Zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący:

  dokonuje wyboru zamawianych Produktów i ich ilości;

  sposobu dostawy, adresu wysyłki oraz danych do faktury lub rachunku;

  sposobu płatności;

  wybiera pole potwierdzające zamówienie i informujące o obowiązku zapłaty (należy kierować się komunikatami na stronie).

 3. Po złożeniu Zamówienia, na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłane oświadczenie o otrzymaniu Zamówienia, sposobie jego realizacji i zawarciu Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 4. W wiadomości, o której mowa w ust. 3 powyżej, Sprzedający wskaże także numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty w przypadku wyboru przesyłki innej niż za pobraniem lub niedokonania płatności elektronicznej.

 5. Ilość Produktów oferowanych w Sklepie internetowym dostawka.com.pl jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

 6. Zamówienia są przyjmowane według kolejności ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia Umowy sprzedaży oraz dokona zwrotu płatności. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

 7. W zależności od wyboru Kupującego, Sprzedający doręcza paragon fiskalny lub fakturę, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Sprzedający może także wystawić i przesłać fakturę w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedający prześle Kupującemu potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na Trwałym nośniku, najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

§ 5

[Ceny, płatności i anulowanie zamówienia]

 1. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena Produktu oraz cena przesyłki (koszt dostawy). Cena Produktu wskazana na dostawka.com.pl jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.

 2. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na Sklepu internetowego dostawka.com.pl:

  1. podawane są w złotych polskich,

  2. zawierają podatki,

  3. nie zawierają kosztów dostawy, o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronie Sklepu internetowego dostawka.com.pl w trakcie składania Zamówienia.

 3. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy dostawy Produktu.

 4. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty z dostawą na terytorium Polski:

  1. płatność przy odbiorze: realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania Zamówienia; wybór tej opcji możliwy jest tylko w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem,

  2. przelew bankowy: realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego,

  3. płatność elektroniczna za pomocą karty kredytowej lub e-przelewu: realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

 5. W przypadku płatności określonych w ust. 4 pkt. b), Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności na rachunek bankowy Sprzedającego, przesłany w wiadomości e-mail lub w inny sposób potwierdzającej złożenie Zamówienia, tytułem – „Zamówienie nr […]”. Płatność powinna być dokonana w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail (lub innej) potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

 6. Jeżeli Kupujący nie dokona wpłaty w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Sprzedający wyśle do Kupującego wiadomość e-mail przypominającą o konieczności opłacenia zamówienia. W e-mailu przypominającym, Sprzedający wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin, po upływie którego zamówienie zostanie anulowane.

 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje.

 8. Zamówienie może zostać anulowane lub zmodyfikowane także na prośbę Kupującego złożoną najpóźniej przed dokonaniem wysyłki Produktu. Prośba o anulowanie Zamówienia powinna zostać przesłana na adres e-mail biuro@dostawka.com.pl

 9. Sprzedający wysyła Produkt najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy w przypadku wybrania przez Kupującego opcji „płatność za pobraniem”. W innych wypadkach – Produkt zostaje wysłany najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

 10. Termin doręczenia przesyłki przez przewoźnika każdorazowo zależy od wybranego rodzaju przesyłki i wynika z warunków świadczenia usług przewozowych stosowanych przez m.in. Pocztę Polską S.A., GLS, DHL i DPD.

 

§ 6

[Dostawy]

 1. Produkty są dostarczane za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

 2. Koszt dostawy jest zależy od wielkości przesyłki i wynosi maksymalnie:

  1. Przesyłka kurierska (Polska), płatność przelewem – 15.00 zł,

  2. Przesyłka kurierska (Polska), płatność za pobraniem – 23.00 zł

 3. Szczegółowe zasady dostawy, określają warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez m.in. Pocztę Polską S.A., GLS, DHL i DPD.

 4. Sprzedający może poinformować Kupującego o wysłaniu Produktu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms.

 5. Kupujący zawiadomi Sprzedającego o niedoręczeniu przesyłki za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres biuro@dostawka.com.pl.

 6. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 powyżej zostanie rozpatrzone pozytywnie, wówczas Sprzedający zwróci Kupującemu niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni, całość uiszczonej kwoty.

 7. Jeżeli okaże się, że Produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, Kupujący zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres biuro@dostawka.com.pl wraz z protokołem szkody, jeżeli taki został sporządzony przez Kupującego.


§ 7
[Reklamacje i gwarancje]

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi będącymi Konsumentami.

 2. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów.

 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową sprzedaży poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę Produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

 4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

 5. Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży w szczególności, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

  4. został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym,

  5. nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach Sprzedającego, producenta lub jego przedstawiciela oraz osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego (w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować),

  6. nie został prawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez Sprzedającego lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność albo przez Konsumenta według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży,

  7. nie posiada innych cech, które zostały uzgodnione w konkretnej umowie lub które powinien posiadać na podstawie umowy.

 1. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedającego, Konsument zostanie poproszony o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedającego, na adres Sprzedającego.

 2. Jeżeli ze względu na rodzaj, wady Produktu i ich kumulację w Zamówieniu, dostarczenie Produktu byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący poproszony zostanie o ich udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru.

 3. Dostarczenie Produktu, o którym mowa w ust. 8 powyżej, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedającego do reklamacji.

 4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę tę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

 6. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna

 7. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta wraz z opisem reklamacji:

  1. pisemnie na adres Sprzedającego

  2. w formie elektronicznej na adres: biuro@dostawka.com.pl

 1. Zaleca się zawarcie w opisie reklamacji wszelkich informacji i okoliczności stwierdzających niezgodności Produktu z umową, informacje i okoliczności dotyczące reklamacji Produktu, preferowany przez Konsumenta sposób załatwienia reklamacji – a) naprawa, b) wymiana na nowy, c) obniżenie ceny, d) zwrot części lub całości świadczeń pieniężnych, tj. ceny, kosztów wysyłki i kosztów odesłania Produktu do Sprzedającego, według Wzoru opisu reklamacji ( w zakładce „Zwroty i Reklamacje”), który ma na celu usprawnienie procedury reklamacyjnej i nie ma wpływu na jej skuteczność.

 2. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 3. Przekroczenie przez Sprzedającego powyższego terminu oznacza, iż reklamacja została uznana za zasadną.

 4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu.

 5. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Produkt używany, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi o ile wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku lat od momentu wydania Produktu.

 6. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę, przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu.

 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji na korzyść Konsumenta, koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.

 8. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza i nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową określonych w niniejszym paragrafie.

 

§ 8

[Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów za pośrednictwem naszej strony www.dostawka.com.pl, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) – Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub w drodze mediacji (szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 2. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

 3. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedający wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§ 9

[Odstąpienie od umowy]

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi będącymi Konsumentami.

 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych.

 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) lub zastosować wzór dostępny na stronie Sklepu internetowego dostawka.com.pl (w zakładce „Zwroty i reklamacje”).

 4. Zwracany Produkt należy odesłać łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej na adres Sprzedającego z dopiskiem „ZWROT”, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się :

  1. od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

  2. od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów,

  3. od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony,

  4. od dnia zawarcia umowy w przypadku pozostałych umów.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 7. Świadczenie spełnione na rzecz Sprzedającego zostanie zwrócone Konsumentowi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8. Jeżeli Konsument dokonał płatności przelewem elektronicznym, zwrot świadczeń nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym albo płatności przy odbiorze, świadczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym, zależnie od woli Konsumenta.

 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 10. Za świadczenie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, uważa się uiszczoną cenę zakupionego Produktu, a także uiszczone przez Konsumenta koszty przesyłki, z zastrzeżeniem, że koszty przesyłki poniesione w związku ze zwrotem Produktu do Sprzedającego, obciążają Konsumenta.

 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym dostawka.com.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

 

§ 10

[Polityka prywatności]

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego dostawka.com.pl. jest Sprzedający.

 2. Dane osobowe Kupujących są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w ust. 2 powyżej oraz art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

 4. Składając zamówienie jednorazowe, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego dostawka.com.pl w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia, brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia jego zrealizowanie.

 5. Dane osobowe Kupujących mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku nieuregulowania należności na rzecz Sprzedającego – podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

 6. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez dostawka.com.pl w celu informowania o nowych towarach, promocjach i usługach.

 7. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

   

§ 11

[Polityka cookies]

 1. Sprzedający korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego lub innej osoby korzystającej ze Sklepu internetowego dostawka.com.pl.

 3. Cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 4. Korzystając ze Sklepu internetowego dostawka.com.pl, Kupujący może wyrazić zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron Sklepu internetowego dostawka.com.pl do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzystają ze stron internetowych w nim zawartych, co umożliwia polepszanie jakości Sklepu internetowego dostawka.com.pl.

 6. W ramach Sklepu internetowego dostawka.com.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego.

 7. W ramach Sklepu internetowego dostawka.com.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach dostawka.com.pl, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania Konta użytkownika,

  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Kupującego lub innej osoby korzystającej ze strony Sklepu internetowego dostawka.com.pl ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba korzystająca ze strony, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony Sklepu internetowego dostawka.com.pl celem tworzenia statystyk na potrzeby Sprzedającego,

  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom korzystającym ze strony Sklepu internetowego dostawka.com.pl, treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu internetowego dostawka.com.pl.

§ 12

[Postanowienia końcowe]

 1. Spory mogące wystąpić pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

  1. zmiany przepisów prawa,

  2. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.